Apie mus

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ – vienintelė centralizuotos šilumos tiekėja Raseinių rajone. Raseinių kvartalinė katilinė buvo pradėta statyti 1971 m. 1973 m. ji buvo pradėta eksploatuoti. Tuo metu katilinė priklausė Lietuvos TSR Raseinių raj. Komunalinių įmonių kombinatui. Įmonei iki 1981 m. vadovavo Antanas Bičkauskas. Raseinių kvartalinei katilinei priklausė keturios mažesnės katilinės: Pieninės, Dubysos, Komunarų ir V. Kudirkos.

Įmonės tikslas 

Pagrindinis bendrovės tikslas yra užtikrinti Raseinių rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiama šiluma, tiekiamos energijos kokybe, atitinkančia galiojančius norminius dokumentus, ir jos tiekimo nepertraukiamumą. 
Todėl UAB „Raseinių šilumos tinklai“ nuolat siekia:

  • gerinti paslaugų kokybę;
  • tenkinti vartotojų poreikius; 
  • tobulinti gamybos technologiją ir diegti technikos naujoves. 

Vienas pagrindinių kokybę lemiančių veiksnių - žmogiškieji ištekliai. Bendrovės vadovybė rūpinasi nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir, atsižvelgdama į darbo rezultatus, motyvacijos didinimu.
Istorija

1979 m. atsiskyrus nuo Raseinių rajono komunalinių įmonių kombinato buvo įkurta Jungtinių katilinių ir šilumos tinklų direkcija, kurios aukštesnė organizacija - Gamybinė kuro valdyba prie Komunalinio ūkio ministerija. 1984 m. įmonės pavadinimas buvo pakeistas į Raseinių katilines ir šilumos tinklus. 


1990 m. pavadinimas buvo pakeistas į Raseinių šilumos tinklus prie VĮ „Šiluma“. 


1985 - 1990 m. buvo uždarytos Dubysos, Komunarų ir Kudirkos katilinės. Vietoj jų Raseinių raj. katilinė ir šilumos tinklai iš Respublikinio kooperatinio statybos susivienijimo Raseinių statybos organizacijos (RSO – 1) perėmė Žemaičių katilinę, iš Lietuvos TSR Valstybinės statistikos – Tiesos katilinę, o iš 70-os vidurinės profesinės technikos mokyklos – Muziejaus katilinę. Reorganizacijos metu 1994 m. įmonė buvo perduota Šiaulių šilumos tinklams. 


1995 m. įmonės pavadinimas pakeistas į Raseinių šilumos tinklų rajoną. 


1997 m. Raseinių raj. šilumos tinklai buvo perduoti Raseinių raj. savivaldybei ir įregistruoti kaip SP AB „Raseinių šilumos tinklai“. Tais pačiais metais iš SP AB „Raseinių melioracija“ buvo perimta 6 MW šiluminės galios Ariogalos katilinė ir Viduklės mazuto saugykla. 


1999 m. sumontavus bekanales termofikacinio vandens sužiedinimo trasas Muziejaus kvartale ir Maironio bei Tiesos gatvėse buvo panaikintos Muziejaus ir Tiesos katilinės. 


2000 m. iš SP UAB „Raseinių komunalinis ūkis“ buvo perimtos Viduklės Ataugos ir Rangos katilinės. 
2002 m. SP AB „Raseinių šilumos tinklai“ tapo SP UAB „Raseinių šilumos tinklai“. 


2003 m. buvo pakeistas SP UAB „Raseinių šilumos tinklai“ statusas. SP UAB „Raseinių šilumos tinklai“ buvo reorganizuota į UAB „Raseinių šilumos tinklai“. 


2004 m. Viduklėje buvo sumontuota sužiedinimo trasa ir panaikinta Ataugos katilinė. Ariogalos katilinėje buvo sumontuotas ir pradėtas eksploatuoti 1,5 MW šiluminės galios vandens šildymo biokatilas. 


2005 m. Raseinių m. Pieninės gatvės kvartale ir Ariogalos Verdėlupio gatvės kvartale buvo atlikta šilumos punktų renovacija, sumontuota šiluminių punktų šilumos bei karšto vandens ruošimo bei reguliavimo įranga. 


2006 m. buvo sumontuoti verdančio sluoksnio tipo 3 ir 7 MW galingumo biokatilai, bei biokuro sandėlis. Tais pačiais metais Raseinių m. renovuota 336 metrai magistralinių tinklų.


2007 m. atnaujinta 1,2 km šilumos tinklų vamzdynų. Ilgiausia dalis - 700 m trasos sumontuota Raseinių m. pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais magistraliniai tinklai, išeinantys iš katilinės. Patikimam šiluminės energijos tiekimui užtikrinti, atlikti trasos sužiedinimo statybos darbai ir ūkio būdu sumontuota apie 160 m. trasa į svarbius VšĮ Raseinių ligoninė objektus.


2008 m. pagal šiluminių trasų atnaujinimo ir optimizavimo programą izoliuotais vamzdžiais pakeista 227 m. trasų.


2009 m. nuo šildymo sezono pradžios pradėtos eksploatuoti Raseinių m. Kalno vidurinės mokyklos, Šiluvos vidurinės mokyklos, Viduklės S.Stanevičiaus gimnazijos, Žaiginio, Pryšmančių ir Paupio pagrindinių mokyklų, Nemakščių darželio katilinės.


2010 m. pradėtas ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Projektas 50 proc. buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 


2011 m. įmonė sėkmingai baigė įgyvendinti 2010 metais pradėtą ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“. Pakeista 4,1 km magistralinių ir kvartalinių šiluminių trasų vamzdynų su efektyvia izoliacija Raseiniuose (Vaižganto, Stonų, Pieninės, Jaunimo, Vytauto Didžiojo, Maironio, V.Kudirkos, Ateities gatvėse) ir 0,6 km Ariogaloje (Vytauto, Verdėlupio gatvėse). Įdiegta Raseinių miesto monitoringo (centralizuoto šilumos tiekimo tinklo modeliavimo ir valdymo) sistema.


2013 m. pradėtas ir įgyvendintas ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ II etapas. Projektas 50 proc. buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Pakeista 4205 m. šilumos tiekimo trasų (3453 m Raseiniuose, 522 m. Ariogaloje ir 230 m Viduklėje).


2013 m. Pradėtas vykdyti dalinai ES fondų lėšomis remiamas projektas "Raseinių miesto katilinės modernizavimas pastatant 5 MW šiluminės galios biokuro katilą".


2014 m. baigtas įgyvendinti projektas "Raseinių miesto katilinės modernizavimas pastatant 5 MW šiluminės galios biokuro katilą". Projekto įgyvendinimo metu katilinėje sumontuotas 5 MW galios kietuoju biokuru kūrenamas katilas, autonominis 450 kW elektros generatorius, 1,25 MW galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris, užtikrinantis šilumos gamybos proceso ekologiškumą ir efektyviai panaudojantis išeinančių dujų šilumą, naujas 40 m. aukščio kaminas, įrengtas biokuro sandėlys, atlikta esamos elektros skirstyklos elektros įrenginių rekonstrukcija. Raseinių katilinė nuo šiol degindama biokurą teikia 100 proc. miesto tinkle suvartojamos šilumos.


2014 m. pradėtas ir įgyvendintas ES struktūrinių fondų remiamas projektas "Ariogalos m. katilinės rekonstrukcija pastatant 3 MW biokuro katilą". Pastatytas 3 MW galios kietuoju biokuru kūrenamas katilas, 30 m kaminas, 150 kW rezervinis generatorius, modernizuotas katilinės elektros ūkis, rekonstruotas biokuro sandėlys.


2014 m. pradėtas ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ III etapas. 


2015 m. įgyvendintas ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ III etapas. Atnaujinta 1938 m šilumos tiekimo trasų (1256 m Raseinuose, 316 m Ariogaloje ir 366 m Viduklėje).

2017 m. su daliniu Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) finansavimu Ariogalos katilinėje įrengtas kondensacinis ekonomaizeris.


2018 m. pradėtas ir įgyvendintas ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0041). Atnaujinta daugiau kaip 2256 m šilumos tiekimo trasų (470 m Raseinuose, 1116 m Ariogaloje ir 670 m Viduklėje).

2019 m. įgyvendintas projektas „Nemakščių katilinės rekonstrukcija". Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos katilinėje įrengtas naujas 0,32 MW šilumos galios biomase kūrenamas katilas. Šiuo projektu sumažinta šilumos energijos gamybos įrenginių tarša ir užtikrinta atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtra.

2021 m. įgyvendintas ES Sanglaudos fondo remiamas projektas „Viduklės mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju". Pastatytas 0,93 MW biokuru kūrenamas katilas, biokuro sandėlys.

2022 m. įgyvendintas ES Sanglaudos fondo remiamas projektas „Šiluvos mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju". Pakeistas esamas 0,32 MW katilas nauju 0,32 MW biokuro katilu. 

Akcininkai
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ akcininkas - Raseinių rajono savivaldybė.