Teisinė informacija

Teisės aktų paieška

Teisės aktai, reglamentuojantys šilumos ūkį

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai

​1. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297;
2. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173.
3. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;
4. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82;
5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229;
6. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111;
7. Kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-148;
8. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;
9. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
10. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d.įsakymu Nr. 1-55
11. Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo tikrinimo metodika ir Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo tikrinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1-67;
12. Kietojo biokuro apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185;
13. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
14. Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-26;
15. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246;
16. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249;
17. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348;
18. Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-228.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

​1. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424;
2. Patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų atitikties įvertinimo procedūros vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45;
3. Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-18;
4. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-196.

​Lietuvos Respublikos aplinkos ministro teisės aktai

Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289.

​Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai

Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai

​1. Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96;
2. Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106;
3. Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107;
4. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105;
5. Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219;
6. Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6;
7. Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202;
8. Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-265;
9. Reikalavimai rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. O3-251;
10. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54;
11. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133;
12. Maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105; 
13. Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116;
14. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26;
15. Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3-181;
16. Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-578;
17. Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121;
18. Vilniaus m. 519 DNSB vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo pagal sąlyginius patalpų plotus ir šildymo prietaisų ekvivalentinius plotus metodas Nr. 1V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. kovo 24 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-11, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
19. GNSB Neringos g. 1 Šiauliuose valdybos siūlomas šilumos paskirstymo pagal šildymo prietaisų ekvivalentinius plotus metodas Nr. 2V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. liepos 28 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-26, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
20. Vartotojų – Ukmergės daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijų – siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 3V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. rugsėjo 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-32, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
21. Marijampolės m. Butlerienės g. 8 vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 4V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. sausio 23 d. protokolu Nr. O2-1, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
22. Panevėžio m. Vilties g. 14 gyvenamojo namo bendrijos Vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo pagal šildymo prietaisų ekvivalentinius plotus metodas Nr. 5V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. vasario 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-4, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
23. Kauno m. Šv. Gertrūdos g. 3 daugiabučio namo Vartotojų siūloma šilumos paskirstymo metodas Nr. 6V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. birželio 19 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-22, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
24. Klaipėdos m. Kooperacijos g. 9 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Trinytis“ vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 7V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. liepos 12 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-26, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
25. Kauno m. daugiabučio namo savininkų bendrijos „Partizanų g. 200“ vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 8V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. rugpjūčio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-30, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
26. Vilniaus m. Architektų g. 55 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Architektų“ 55 vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 9V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. lapkričio 6 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2- 43, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
27. Vilniaus m. Žolyno g. 13, 13a, 13b, 13c vartotojų – 973-ios daugiabučių namų savininkų bendrijos siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 10V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 20 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-10, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
28. Klaipėdos m. Vingio g. 21 pastato vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 11V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. liepos 10 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-20, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
29. Vilniaus miesto 858-ios daugiabučio namo savininkų bendrijos siūlomas šilumos paskirstymo daugiabučiam namui Bitėnų g. 9, Vilniuje, metodas Nr. 12V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-134, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
30. Vilniaus miesto 886-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos Gabijos g. Nr. 87, 89 ir 91 daugiabučių namų vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 13V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. O3-49, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
31. Vilniaus miesto daugiabučio namo Kanklių g. 12 (B korpuso) vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 14V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. O3-427;
32. Šiaulių miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų Vilniaus g. 202, Klevų g. 13, Žemaitės g. 41, Valančiaus g. 2 ir Vytauto g. 154 vartotojų pasiūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 15V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. O3-34, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
33. UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ siūlomas šilumos paskirstymo metodas daugiabučio namo Basanavičiaus g. 1, Kaišiadoryse, vartotojams, pagal sąlyginius šildymo plotus ir karštam vandeniui Nr. 16V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-232, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
34. Vilniaus m. Savanorių pr. 32 vartotojų pasiūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 17V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-233, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);
35. Vilniaus miesto daugiabučio namo M. K. Oginskio g. 4 vartotojų pasiūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 18V suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-364;
36. Biržų m. Vilniaus g. 39A pastato vartotojų pasiūlytas šilumos paskirstymo metodo Nr. 19V suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. O3-428;
37. Šiaulių m. Ežero g. 31A pastato vartotojų pasiūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 20V suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. O3-12;
38. Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-180;
39. Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodas Nr. 2, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-181;
40. Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-182;
41. Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-183;
42. Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodas Nr. 5, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184;
43. Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-185;
44. Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 7, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-186;
45. Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodas Nr. 8, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-187;
46. Šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas 1 m3 karšto vandens paruošti, metodas Nr. 9, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-188;
47. Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodas Nr. 10, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-179;   
48. Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. O3-136;
49. Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470;
50. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93;
51. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklės, patvirtintos VERT 2019 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. O3E-857.