2007–2013 m. ES finansuoti projektai

„Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas", projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-010
2009 m. lapkričio 25 d. Ūkio ministerijoje buvo pasirašyta projekto pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas" finansavimo ir administravimo sutartis.
Sutartį pasirašė Lietuvos Respublikos ūkio viceministras Arnoldas Burkovskis, viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktorius Saulius Jakštas ir uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai" direktorius Stanislovas Bartkus.
2011-11-30 UAB „Raseinių šilumos tinklai" sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas" pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra", projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-010. Projektas 50 proc. buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Per laikotarpį nuo 2010 m. liepos 2 d. iki 2011 m. spalio pabaigos pakeista 4,1 km magistralinių ir kvartalinių šiluminių trasų vamzdynų su efektyvia izoliacija Raseiniuose (Vaižganto, stonų Pieninės, Jaunimo, Vytauto Didžiojo, Maironio, V.Kudirkos, Ateities gatvėse) ir 0,6 km Ariogaloje (Vytauto, Verdėlupio gatvėse).
Darbus vykdė AB „Montuotojas" montavimo firma Panevėžyje.
UAB „Raseinių šilumos tinklai" atliko ne tik šilumos tiekimo vamzdynų modernizavimo darbus, bet ir įdiegė šilumos tiekimo sistemos monitoringo sistemą ir šilumnešio temperatūros optimizavimo programą. Šilumos tiekimo tinklo stebėjimo, modeliavimo ir valdymo sistemos diegimą vykdė jungtinės veiklos pagrindu veikianti subjektų grupė UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras" ir UAB „COWI Lietuva", atstovaujama UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras".
Įdiegta Raseinių miesto monitoringo (centralizuoto šilumos tiekimo tinklo modeliavimo ir valdymo) sistema, kuri leidžia, panaudojus informaciją apie tinklo parametrus, modeliuoti tinklo darbą parenkant optimaliausią tinklo konfigūraciją ir identifikuoti silpniausias tinklo vietas, kad būtų patiriami kuo mažesni nuostoliai toliau vystant šilumos tinklus.
Vykdant statybos montavimo darbus ir diegiant monitoringo sistemą atlikta darbų už 4,8 mln. Litų.
Šio projekto įgyvendinimas – centralizuoto šildymo tinklų modernizavimas leidžia padidinti šilumos tiekimo efektyvumą. Projekto metu įdiegta monitoringo sistema slėgio perkryčiams ir temperatūrai stebėti leidžia užtikrinti vamzdynų būklės stebėseną bei identifikuoti izoliacijos pažeidimus.

„Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas" II etapas, projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-02-033

Projekto vykdytojas UAB „Raseinių šilumos tinklai"
Projekto vertė (be PVM) 2 949000 Lt, iš jų 1 333 318 Lt – ES Regioninės plėtros fondo parama
Projekto įgyvendinimo trukmė 2012 06 mėn. – 2012 11 mėn.
Rangovas UAB „Energijos taupymo centras"

Projekto veikla – Projekto metu rekonstruota 3621 m esamų susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų Raseinių mieste, 447 m Ariogaloje ir 221 m Viduklėje. Modernizuotos seniausios, neefektyviausios ir didžiausią avaringumą keliančios Raseinių, Ariogalos ir Viduklės šilumos tiekimo tinklų atkarpos. Rekonstrukcijos metu naudoti iš anksto pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai, pasižymintys ypač gera izoliacijos kokybe bei mažais šilumos nuostoliais eksploatacijos metu.
Nauda – šilumos trasų rekonstrukcija, dėl geresnės šiluminės izoliacijos leis sumažinti šilumos nuostolius dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu. Numatoma, kad dėl atnaujintų vamzdynų bei naudojamų šiuolaikinių technologijų, skaičiuotini šilumos nuostoliai rekonstruotose atkarpose sumažės nuo 2494 MWh iki 1356 MWh per metus. Nuostolių modernizuojamose atkarpose sumažėjimas sudarys 1138 MWh per metus arba 45,6% nuo buvusių nuostolių lygio.
Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Dėl mažesnio sudeginamo kuro kiekio sumažės visų kenksmingų teršalų, patenkančių į atmosferą deginant kurą kiekis bei CO2 emisijos todėl projektas mažins neigiamą UAB „Raseinių šilumos tinklai" veiklos įtaką supančiai aplinkai. Daugiau kaip 1170 Raseinių, Ariogalos ir Viduklės vartotojų šilumos energija bus tiekiama patikimiau ir kokybiškiau.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir Raseinių rajono savivaldybės skirtos lėšos leido įgyvendinti projektą trumpiausiais terminais. Pasinaudodama šiais finansavimo šaltiniais bendrovė pajėgė įvykdyti finansiškai sunkiai įgyvendinamą projektą.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos dėka padidintas UAB „Raseinių šilumos tinklai" vykdomos veiklos efektyvumas ir patikimumas.
Centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūra yra vertinga priemonė, sprendžiant klimato kaitos kontrolės, kuro diversifikacijos, energetinės nepriklausomybės, energijos tiekimo patikimumo ir konkurencijos uždavinius.

Raseinių miesto katilinės modernizavimo pastatant 5 MW šiluminės galios biokuro katilą", kodas VP3-3.4-ŪM-06-V-01-001
UAB „Raseinių šilumos tinklai" gavo ES paramą 3,25 mln. Lt ir 2013 m. birželio 3 d. pasirašė rangos sutartį su viešą konkursą laimėjusia AB „Axis Industries".
Projekto pradžia - 2013-05-30. Projekto pabaiga - 2014-12-01.
Sumontuotas 5 MW galios kietuoju biokuru kūrenamas katilas, autonominis 450 kW elektros generatorius, 1,25 MW galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris, naujas 40 m. aukščio kaminas, įrengtas biokuro sandėlys, modernizuotas katilinės elektros ūkis.
2014 m. baigta brangiausio kuro – mazuto konversija į ekologišką vietinį biokurą.

„Ariogalos m. katilinės rekonstrukcija pastatant 3 MW biokuro katilą“, kodas VP3-3.4-ŪM-02-K-03-012

UAB „Raseinių šilumos tinklai“, gavusi įmonės valdybos ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos pritarimą bei suderinusi su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2013 m. liepos 5 d. pateikė paraišką ir verslo planą „Ariogalos m. katilinės rekonstrukcija pastatant 3 MW biokuro katilą“   

2013 m. spalio 2 d. ūkio ministras Evaldas Gustas pasirašė įsakymą Nr. 4-871 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“.  Šiuo įsakymu skirtas finansavimas UAB „Raseinių šilumos tinklai“ projektui „Ariogalos m. katilinės rekonstrukcija pastatant 3 MW biokuro katilą“ (VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2013 m. rugsėjo 20 d. paraiškos kodas VP3-3.4-ÜM-02-K-03-012 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - iki 1 400 000,00 (milijono keturių šimtų tūkstančių) litų, finansavimo dalis (intensyvumas) - iki 50,00 proc.

2014 m. vasario 5 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) tarp Ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ buvo pasirašyta trišalės projekto „Ariogalos m. katilinės rekonstrukcija pastatant 3 MW biokuro katilą““ finansavimo ir administravimo sutartis.

Balandžio 29 d. pasirašyta šio projekto rangos sutartis. Sutartį pasirašė UAB  „Raseinių šilumos tinklai“ direktorius Stanislovas Bartkus ir UAB „NEST Baltija“ direktorius Vygandas Labanauskas.

Projekto pradžia - 2014-02-05. Projekto pabaiga - 2015-03-16.

Pastatytas 3 MW galios kietuoju biokuru kūrenamas katilas, 30 m kaminas, 150 kW rezervinis generatorius, modernizuotas katilinės elektros ūkis, rekonstruotas biokuro sandėlys.

„Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas", kodas VP2-4.2-ŪM-02-K-03-033
UAB „Raseinių šilumos tinklai", gavusi įmonės valdybos ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos pritarimą bei suderinusi su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2013 m. birželio 25 d. - „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas"
2013 m. spalio 11 d. ūkio ministras Evaldas Gustas pasirašė įsakymą Nr. 4-914 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo". Šiuo įsakymu skirtas finansavimas UAB „Raseinių šilumos tinklai" projektui „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - iki 894 732,00 litų finansavimo, finansavimo dalis (intensyvumas) - iki 50,00 proc.
2014 m. vasario 5 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) tarp Ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir UAB „Raseinių šilumos tinklai" buvo pasirašyta trišalės projekto „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas" finansavimo ir administravimo sutartis.
Projekto pradžia - 2013-10-11. Projekto pabaiga - 2015-02-01.
Rangos darbus atliko UAB „Kauno dujotiekio statyba".
Projekto įgyvendinimo metu atnaujinta 1938 m šilumos tiekimo trasų (1256 m Raseiniuose, 316 m Ariogaloje ir 366 m Viduklėje).
Nuostoliai renovuotose trasose sumažėjo ~40-45 proc.